Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepassing algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden gelden op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met W.A.S.S.P. , ongeacht strijdige bepalingen vermeld op documenten van de klant. Door het plaatsen van een bestelling erkent de klant de algemene voorwaarden van W.A.S.S.P. te aanvaarden. 

Artikel 2. Aanbiedingen, offertes & orderbevestiging

2.1. Alle aanbiedingen en offertes van W.A.S.S.P. zijn vrijblijvend tot op het ogenblik van de aanvaarding door de klant. Offertes blijven geldig tot 30 kalenderdagen na offertedatum tenzij anders vermeld.
2.2 De overeenkomst komt tot stand wanneer de klant de offerte ongewijzigd binnen de geldigheidstermijn voor akkoord ondertekent en terugzendt aan W.A.S.S.P. Elke bestelling of orderbevestiging door de klant, verbindt de klant. De overeenkomst vervangt alle eerder afgesloten en/of mondelinge akkoorden.
2.3 De offerte is niet deelbaar en kan bijgevolg niet opgesplitst worden tenzij anders vermeld. Een samengestelde prijsopgave verplicht W.A.S.S.P. niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
2.4 Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor de toekomstige opdrachten.
 

Artikel 3. Annulatie van de bestelling

De annulatie van een bestelling door de klant is mogelijk zolang W.A.S.S.P. haar werkzaamheden nog niet heeft aangevat en mits betaling van een schadevergoeding van 25% van de overeengekomen prijs, met een minimum van 150 EUR.

Artikel 4. Levering

4.1. De datum van levering wordt slechts als aanwijzing opgegeven en bindt W.A.S.S.P. niet. Vertraging in de levering geeft de klant geen recht op schadevergoeding of prijsvermindering noch op ontbinding van de overeenkomst.
4.2. Indien de partijen uitdrukkelijk een bindende leveringstermijn zijn overeengekomen, wordt deze termijn verlengd indien de klant in gebreke blijft om informatie, documenten, attesten (tijdig) over te maken en de opgemaakte documenten, plannen, dossiers (tijdig) te aanvaarden, of indien de klant bijkomende bestellingen plaatst.
 

Artikel 5. Betalingsmodaliteiten

5.1. Alle facturen zijn betaalbaar op hun vervaldag door overschrijving op het rekeningnummer van W.A.S.S.P. (vermeld op alle facturen en offertes).
5.2. Indien de klant niet overgaat tot betaling binnen 10 dagen na ontvangst van een aanmaning hiertoe, is de klant aan W.A.S.S.P. een nalatigheidsintrest verschuldigd van 12% per jaar en een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 50,00 EUR, vanaf de datum van aanmaning tot aan de volledige betaling.
5.3 W.A.S.S.P. behoudt zich het recht voor om de verdere uitvoering van haar verbintenissen op te schorten totdat de klant de vervallen facturen heeft betaald. Elke vertraging in de betaling door de klant maakt alle verschuldigde sommen ineens opeisbaar. Tevens vervallen alle toegestane kortingen bij het niet respecteren van deze algemene verkoopsvoorwaarden.
 

Artikel 6. Klachten – protest van de factuur

Elk protest dient per gemotiveerde aangetekende brief aan W.A.S.S.P. te worden bezorgd binnen een termijn van 8 dagen. Voor klachten of betwistingen met betrekking tot de geleverde diensten vangt de termijn aan daags na levering. Met betrekking tot de factuur begint de termijn op de factuurdatum. Bij gebreke aan tijdig protest zijn de diensten/facturen definitief aanvaard en is betaling verschuldigd.
 

Artikel 7. Aansprakelijkheid – Algemeen

7.1. W.A.S.S.P. verbindt zich ertoe alle te verstrekken diensten met zorg uit te voeren. Alle prestaties van W.A.S.S.P. zijn middelenverbintenissen. W.A.S.S.P. is niet aansprakelijk voor fouten in de uitvoering te wijten aan onvoldoende of verkeerde input door de klant.
7.2. W.A.S.S.P. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige fout (zelfs een grove fout) van haar of haar aangestelden, behoudens ingeval van bedrog. W.A.S.S.P. zal, wat ook de oorzaak, de vorm of het voorwerp is van de vordering waarbij de aansprakelijkheid wordt ingeroepen, in geen geval aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enige gevolgschade welke de klant of derden zouden lijden ten gevolge van enige fout of nalatigheid van W.A.S.S.P. of een aangestelde.
7.3. De aansprakelijkheid van W.A.S.S.P. met betrekking tot aan de klant geleverde diensten is in elk geval beperkt tot ofwel de terugbetaling van de door de klant betaalde prijs, ofwel het opnieuw uitvoeren van de diensten, naar keuze van W.A.S.S.P.. De totale aansprakelijkheid van W.A.S.S.P., zal nooit meer bedragen dan de prijs die door de klant aan W.A.S.S.P. werd betaald voor de diensten die aanleiding gaven tot het schadegeval.
7.4 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft W.A.S.S.P. het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
7.5. Wat de diensten afkomstig van derde leveranciers betreft, aanvaardt W.A.S.S.P. geen enkele aansprakelijkheid boven of anders dan de aansprakelijkheid die de derde leveranciers bereid zijn te aanvaarden voor hun producten of diensten.
7.6 De opdrachtgever erkent onderling e-mail als wettelijk, geldig bewijsmiddel.

Artikel 8. Onderhoudscontracten

8.1. Onderhoudscontracten worden steeds afgesloten voor een minimale duur van 12maanden, met mogelijkheid van jaarlijkse vooropzeg van 3maanden per aangetekend schrijven. Na 12maand wordt het contract stilzwijgend verlengd voor eenzelfde periode.
8.2. Het onderhoudscontract omvat: nazicht van de opgegeven toestellen, éénmaal per jaar, door ons te bepalen. Vervangingen en/of herstellingen zijn niet inbegrepen in de onderhoudsprijs.
8.3. Aansluitend op het jaarlijks nazicht worden een factuur en attest bezorgd aan de klant.
8.4. Het onderhoudscontract werd afgesloten aan de afgesproken prijzen. Deze prijzen zijn jaarlijks herzienbaar in functie van de index en brandstofprijzen.

Artikel 9. Goederen en Diensten

9.1. Er wordt uitdrukkelijk tussen beide partijen overeengekomen dat alle goederen eigendom blijven van W.A.S.S.P. tot op het ogenblik van hun volledige betaling. De voorschotten die eventueel werden betaald, blijven ons toegekend als vergoeding onverminderd de modaliteiten in artikel 5.
9.2. De hostingdiensten worden door W.A.S.S.P. aan de klant verstrekt per kalenderjaar, mits betaling door de klant van de verschuldigde vergoeding. De actuele prijslijst kan worden opgevraagd bij W.A.S.S.P. en wordt jaarlijks aangepast. Indien de klant deze dienst wenst op te zeggen, dient hij dit te doen door uiterlijk 1 maand voor de ingang van de jaarlijkse termijn, zijn opzeg aan W.A.S.S.P. over te maken per aangetekende brief of 2 maand voor de ingang van de nieuwe termijn per e-mail waarop akkoord verkregen door antwoord van W.A.S.S.P.. Bij laattijdige opzeg zal de klant de vergoeding voor het volgende kalenderjaar verschuldigd zijn.

Artikel 10. Geheimhoudingsplicht

Partijen verbinden zich ertoe de commerciële en technische informatie en de bedrijfsgeheimen die zij vernemen van de andere partij, zelfs na de beëindiging van de overeenkomst, geheim te houden en enkel te gebruiken voor de uitvoering van de overeenkomst.
 

Artikel 11. Verwerking persoonsgegevens

11.1. Voor zover de klant persoonsgegevens verwerkt op de server van W.A.S.S.P., heeft W.A.S.S.P. de hoedanigheid van verwerker. De klant heeft de hoedanigheid van verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens in de zin van de Wet Verwerking Persoonsgegevens. De klant verklaart de verplichtingen die rusten op de verantwoordelijke voor de verwerking, opgenomen in deze wet, integraal na te leven.
11.2. In het kader van de diensten voor de klant, verwerkt W.A.S.S.P. persoonsgegevens van de door de klant opgegeven contactpersonen. De contactgegevens van deze personen worden verwerkt voor het doeleinde ‘klantenbeheer', i.e. om met de klant in contact te treden m.b.t. de diensten. De contactpersonen hebben een recht van toegang en verbetering m.b.t. hun gegevens.

Artikel 12. Nietigheid

Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is, zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zullen W.A.S.S.P. en de klant de nietige bepaling vervangen door een andere bepaling die het doel en de strekking van de nietige bepaling zoveel mogelijk benadert.

Artikel 13. Toepasselijk recht – bevoegde rechtbank

17.1. Het Belgisch recht is van toepassing op de overeenkomsten van W.A.S.S.P.. Elk geschil met betrekking tot het sluiten, de geldigheid, de uitvoering en/of de beëindiging van deze overeenkomst zal worden beslecht door de bevoegde rechtbank te Kortrijk.

Algemene voorwaarden W.A.S.S.P. Brandpreventie – v1 – okt. 2017